kolomnasionalramadhan
Sedang Trend

Mari Mengenal Lebih Dekat Keistimewaan Bulan Ramadhan Dibanding Bulan Lainnya

Jakarta –  Yukemari.com

Bulan Ramadhan merupakan sebuah bulan teristimewa yang sangat dirindu-rindukan oleh muslimin dan muslimat diberbagai belahan dunia. Tak jarang apabila ditemui kerinduan yang teramat sangat dari umat muslim terhadap bulan Ramadhan ini dikarenakan bulan yang penuh berkah dan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan pada bulan Ramadhan ini juga turunnya wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanallah Wa Ta’ala kepada Nabi Besar Muhammad (Muhammadarrasulullah) yakni Al Quran.

Sebenarnya Mengapa Sih Bulan Ramadhan Ini Terasa Sangat Istimewa Dibandingkan Dengan Bulan-Bulan Lainnya ?

Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kita Uraikan Sejarah & Arti Pentingnya Bulan Ramadhan, diantaranya:

  • Awal Mula Turunnya Kita Suci Al-Quran Tepatnya Di Bulan Ramadhan.

Malam turunnya Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, (menyampaikan) firman Allah;

??????? ??????? ??????? ??????? ?????? [??:?] ?????? ??????????? ???? ?????? [??:?] ??????? ????????? ??????????? [??:?] ??????? ??????? ??????????? [??:?]

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha mulia, Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-Alaq[96]:1-4). Peristiwa turunnya ayat ini tepat pada bulan Ramadhan.

Mengenai kisah turunnya Jibril kepada Nabi Muhammad terdapat dalam shahihain diceritakan oleh Aisyah Ummul Mu’minin, beliau menuturkan, “Awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa sallam adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur beliau. Beliau tidak pernah melihat sesuatu dalam mimpinya melainkan ada sesosok yang datang menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau bertahannuts di Gua Hira selama beberapa malam, sebelum kemudian pulan mengambil bekal untuk bertahannuts lagi. Lalu beliau menemui Khadijah radhiyallahu ‘anha dan mempersiapkan bekal kembali.

Hingga suatu ketika datanglah kebenaran yang nyata (al-Haq) tatkala beliau berada di Gua Hira. Pada saat itu beliau didatangi oleh Malaikat Jibril seraya berkatanya, “Bacalah!” “Aku tidak dapat membaca”, jawab Nabi. Rasulullah berkata, ‘’Lalu Makaikat Jibril memegangi dan merangkulku sampai aku merasa sesak, kemudian ia melepaskanku. Malaikat Jibril kembali memegangiku untuk kedua kalinya, seraya berkata, “Bacalah”. Aku menjawab, “Aku tidak dapat menjawab”. Iapun kembali memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Lalu ia kembali melepaskanku seraya berkata, “Bacalah!” Aku kembali menjawab, “Aku tidak bisa membaca”. Kemudian Malaikat Jibril kembali menekanku lalu melepaskanku seraya berkata kepadaku;

??????? ??????? ??????? ??????? ?????? [??:?] ?????? ??????????? ???? ?????? [??:?] ??????? ????????? ??????????? [??:?] ??????? ??????? ??????????? [??:?]

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha mulia, Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-Alaq[96]:1-4).

Lalu Rasulullah kembali dalam keadaan gemetar (hatinya gemetar) lalu masuk menemui Khadijah binti Khuwalid Radhiyallahu ‘anha seraya berkata “Zammiluniy, zammiluniy” selimuti aku, selimuti aku, lalu Khadijah menyelimutinya hingga hilang rasa takut darinya, kemudian beliau berkata kepada Khadijah dan mengabarkan kabar: “Aku takut atas diriku sendiri” , Khadijah berkata “sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selamanya, sungguh engkau selalu menyambung tali persaudaraan (bersilaturahim), ikut meringankan beban orang lain, berdermawan kepada orang tidak memiliki, memuliakan tamu  dan menolong orang yang menegakkan kebenaran.

Lalu Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul ‘Uzza sepupuh Khadijah. Beliau adalah seorang penganut Nasrani pada masalah jahiliyah dan dapat menulis bahasa Ibrani, saat itu beliau sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepadanya, “Wahai anak pamanku, dengarkanlah (berita) dari anak saudaramu ini”. Waraqah berkata: “Wahai anak saudaraku (kemanakan), apa yang engkau lihat?” maka Rasulullah mengabarkan peristiwa yang beliau lihat. Waraqah berkata kepada beliau, “inilah Namus (malaikat) yang turun kepada Nabi Musa, andaikan aku masih muda, andaikan aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. ”Apakah mereka akan mengeluarkan / mengusirku?”Tanya Rasulullah. “Iya, tidak ada satupun yang datang membawa ajaran seperti (ajaran) yang engkau bawa melainkan ia pasti disakiti, andaikan aku masih mendapati hari tersebut niscaya aku menolongmu.” Tak berapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia pada saat-saat wahyu turun kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadhan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan Abu Sulaiman Ad Dimasyqy yang dikutip oleh Ibnul Jauzy dalam kitabnya Zaadul Masir Fiy ‘Ilmittafsir, ketika menafsirkan perkataan Allah,

?????? ????????? ??????? ??????? ????? ??????????

“Bulan Ramadhan dalah bulan yang (di dalamnya) diturunkan al-Quran …” (QS. Al-Baqarah [2] :185).

Maksudnya penurunan Al Qur’an dimulai pada bulan Ramadhan.

Dan boleh jadi hal ini juga merupakan makna firman Allah,

?????? ???????????? ??? ???????? ???????????? ? ?????? ?????? ?????????? [??:?]

“Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran pada malam yang diberkahi, sungguh Kamilah yang memberi peringatan.” (QS. Ad-Dukhan[44]:3).

Dan firman Allah Ta’ala,

?????? ???????????? ??? ???????? ????????? [??:?]

“Sesungguhnya Kami menurunkan Al qur’an pada malam kemuliaan (Lailatu Qadri).” (QS. Al- Qadr[97] : 1).

Sedangkan Lailatul Qadri pada bulan Ramadhan.

  • Ramadhan adalah bulan diturunkannya al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia.

Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ditegaskan oleh para salaf bahwa al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz dan diturunkan ke Baitul Izzah dilangit dunia pada malam Lailatul Qadri di bulan Ramadhan, kemudian diturunkan kepada Rasulullah secara terpisah berdasarkan kejadian dan kondisi yang ada, sebagaimana sudah diketahui dalam masalah Asbabun Nuzun atau sebab turunnya suatu ayat.

Dari Jabir Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata, “Sesungguhnya Suhuf Ibrahim diturunkan pada hari pertama Ramadhan, sedangkan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada 6 Ramadhan, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada 12 Ramadhan, kitab injil diturunkan kepada Nabi ‘Isa pada 18 Ramadhan, adapun al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada 24 Ramadhan.

Riwayat yang semakna dengan ini dinukil pula dari sekelompok sahabat seperti Wailah bin Al-Asyqa’ dan Aisyah Radhiyallahu ‘anhuma. Dan diriwayatkan pula secara ma’ruf dan muquf dari Nabi.

Dan diriwayatkan pula bahwa Hasan bin Ali Radhiyallahu ‘anhuma berkhutbah ketika ayahnya terbunuh, beliau mengatakan, “Kalian telah membunuh seseorang pada malam turunnya al-Quran kepada Nabi Muhammad, saat diangkatnya Nabi Isa ke langit, terbunuhnya Yu’sya ‘bin Nun serta diterima taubatnya Bani Israil.”

Atsar para sahabat yang seperti ini sangat banyak, kesimpulannya seperti yang telah disebutkan, bahwa al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadri yang terdapat pada bulan Ramadhan.

Ketiga: Jibril mendatangi beliau setiap malam pada bulan Ramadhan dan membacakan al-Quran kepadanya

Sebagaimana hal ini diterangkan dalam sebuah hadits dalam shahihain dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata,

??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ????? ????? ? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ??????? ?????? ? ?????? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ?????? ?? ????? ???????

“Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan dan beliau semakin bertambah dermawan pada bulan Ramadhan, ketika didatangi oleh Jibril. Sungguh, Rasulullah lebih dermawan (pemurah) dalam kebaikan, melebihi angin yang berhembus.” (HR. Bukhari 6 dan Muslim 2307).

Bahkan pada tahun wafatnya Rasul, Jibril datang memperdengarkan atau mendengar bacaan al-Qur’an Rasulullah sebanyak dua kali (HR. Bukhari 4712).

Jadi, Ramadhan secara khusus merupakan saat tadarus atau mudarasah al-Quran antara Jibril ‘Alaihi salam dan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berlangsung setiap tahun. Dimana, setiap Nabi memuraja’ah (mengulang) semua ayat yang turun antara Ramadhan tersebut dengan Ramadhan sebelumnya. Nabi membaca sementara Jibril mendengarkan. Dari bacaan tersebut terjadilah penetapan perintah Allah, penghapusan (nasakh) hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dinasakh. Allah berfirman,

??????? ??????? ??? ??????? ?????????? ? ????????? ????? ?????????? [??:??]

Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh). (QS. Ar Ra’ad[13]:39).

Selain itu Jibril dan Rasulullah juga mensyarah makna-makna al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama.

Dari sini para ulama mengambil dalil disyariatkannya mengkhatamkan al-Quran pada bulan Ramadhan, karena Jibril dan Nabi menamatkan semua ayat al-Quran yang telah turun sebelumnya pada bulan bulan Ramadhan. Bahkan pada tahun terakhir mereka menyelesaikan bacaan al-Quran sebanyak dua kali. Ini dalil bahwa seorang muslim dianjurkan untuk membaca al-Quran secara lengkap pada bulan Ramadhan satu kali atau lebih. Bahkan, yang disunahkan adalah menamatkan al-Quran sekali dalam setiap bulan (HR. Bukhari: 4765).

Jika sanggup (hendaknya) menamatkan setiap pekan satu kali. Bahkan jika mampu setiap tiga malam, sebagaimana hal ini telah diriwayatkan dalam hadits shahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Oleh sebab ini, para salafusshalih mengkhususkan banyak waktu mereka pada bulan Ramadhan untuk membaca al-Quran, sampai-sampai Az-Zuhri berkata, “Jika masuk bulan Ramadhan, maka hanya membaca al-Quran dan memberi makan.”

Imam Malik jika masuk Ramadhan, maka beliau tinggalkan kajian hadits dan berkonsentrasii membaca al-Quran dari mushaf. Demikian pula dinukil dari sekelompok salaf seperti An-Nakhai’, Ibrahim bin Aswad dan yang lain, bahwa mereka menamatkan al-Quran sekali dalam setiap tiga malam. Jika masuk bulan Ramadhan mereka menamatkan sekali dalam setiap dua hari, jika masuk sepuluh terakhir Ramadhan mereka menamatkan al-Quran setiap malam.

Jadi, kesimpulannnya, Ramadhan merupakan bulan diturunkannya al-Qur’an dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia, pada bulan ini pula dimulai diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan pada bulan ini juga Jibril mengajarkan al-Quran kepada Nabi Muhammad dan beliau memperdengarkan (menghadapkan) bacaan al-Quran kepada Jibril.

Melihat sebab-sebab di atas seharusnya perhatian seorang muslim terhadap Al-Quran pada bulan ini meningkat pesat seperti keadaan dan kebiasaan Nabi dan para pendahulu yang sholeh (Salafus Shaleh) sepeninggal beliau. (sym) –bersambung insya Allah)

Sumber: Diterjemahkan oleh Syamsuddin Al-Munawiy dari Risalah Durus Ramadhan; Waqafat Lish Shaim, Karya Syekh. DR. Salman bin Fahd al-‘Audah hafidzahullah.

Referensi pendukung :

//wahdah.or.id/ramadhan-bulan-diturunkannya-al-quran

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote
Tags
Tunjukkan Selebihnya

Leave a Reply

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

X
Close

Adblocker Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
X
Pameran-Pernikahan-Simple-Wedding-Fair-by-Simple-Wedding-Indonesia-BRP-Ballroom

Simple Wedding Fair III

31 Agustus-01 September 2019

Info Selengkapnya